Yêu cầu cập nhật công

Qui trình:

 

Thao tác thực hiện:

Tại thanh menu ngang màn hình chọn menu “Chấm công” => Chọn chức năng “Cập nhật công”

=> Hiển thị danh sách các yêu cầu cập nhật công trạng thái “Yêu cầu chờ phê duyệt”

 

Tạo cập nhật công

=>  Bấm “Tạo” để tạo mới yêu cầu cập nhật công. Hiển thị màn hình nhập liệu cập nhật công bổ sung

=> Nhập liệu thông tin

o   Nhân viên (hệ thống tự động lấy)

o   Chức danh (hệ thống tự động lấy)

o   Phòng ban (hệ thống tự động lấy)

o   Xác nhận

o   Ngày

o   Giờ vào (hệ thống tự động lấy)

o   Giờ ra (hệ thống tự động lấy)

o   Giờ vào thực tế

o   Giờ ra thực tế

o   Nội dung yêu cầu

=> Bấm “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” để lưu trữ hoặc hủy bỏ yêu cầu cập nhật công.

=> Bấm “Gửi yêu cầu”

 

=> Hiển thị màn hình xác nhận

 

=> Bấm “Đồng ý” để gửi yêu cầu đi.

=> Thông tin yêu cầu sẽ được gửi đến Người xác nhận để phê duyệt.