Vị trí công việc

Thao tác thực hiện:

i. Tạo mới

Tại màn hình phân hệ “Nhân viên/Tuyển dụng” chọn Menu ngang “Cấu hình” => “Vị trí công việc” như sau:

 

=> Hiển thị màn hình danh sách các “Vị trí công việc”

=> Bấm chức năng “Tạo” để tạo mới 1 Vị trí công việc.

Nhập liệu thông tin liên quan đến Vị trí công việc: Mô tả công việc, Kỹ năng, Tuyển dụng, Bảng lương

Mô tả công việc: mô tả chi tiết nội dung công việc cho vị trí công việc cần tuyển dụng. Ví dụ: Vị trí “Kế toán trưởng” có mô tả công việc yêu cầu như sau:

 

Kỹ năng: chọn các kỹ năng yêu cầu cho vị trí công việc cần tuyển dụng. Ví dụ: các kỹ năng cho vị trí “Kế toán trưởng” cần tuyển như sau:

Tuyển dụng: cập nhật thông tin liên quan đến tuyển dụng vị trí công việc: Phòng/ ban tuyển dụng, Số nhân viên mới dự kiến tuyển dụng, Nơi làm việc của nhân viên tuyển dụng, Đăng tuyển dụng trên Website công ty hay không, Người tuyển dụng

=> Các thông tin khác liên quan đến vị trí công việc cần tuyển dụng: Số lượng đơn xin ứng tuyển hiện hành cho vị trí công việc này, tài liệu (Đơn xin việc của ứng viên, hình ảnh, bằng cấp,….), Đến website (liên kết với link đăng tuyển trên Website công ty)

ii.  Sửa

Click double chuột phải vào dòng Vị trí công việc cần chỉnh sửa

=> Hiển thị màn hình thông tin chi tiết “Vị trí công việc” để thực hiện chỉnh sửa nội dung.