Từ chối ứng viên

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình thông tin chi tiết Ứng viên. Click “Từ chối”

 

=> Hiển thị màn hình nhập “Lý do từ chối”

 

=> Chọn “Lý do từ chối” và mẫu email gửi thông báo đến ứng viên