Tổng quan Tuyển dụng

Sơ đồ mô tả các bước của quy trình tuyển dụng của công ty:


Lưu trữ dữ liệu tập trung trên 1 hệ thống duy nhất.