Tổng quan Nghỉ phép trên Mobile

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình chính của Ứng dụng mobile chọn biểu tượng “Nghỉ phép”

=> Hiển thị màn hình hiển thị tất cả đăng ký nghỉ phép của tất cả các trạng thái theo cột (dạng KANBAN) 

=> Click chọn để xem thông tin chi tiết 1 đăng ký nghỉ phép