Thông báo

Thao tác thực hiện:

Chọn biểu “Quả chuông”  để xem thông tin các thông báo: công việc, nghỉ phép, đăng ký đi muộn/ về sớm, cập nhật công,…từ các phân hệ chức năng của hệ thống như: Chấm công, Nghỉ phép, Tiền lương, Công việc, Dự án, Mua hàng, Bán hàng,…Số hiển thị bên trên là số lượng “Thông báo” mới chưa đọc.

=> Hiển thị “Popup” danh sách các thông báo:

Thông báo chưa đọc có biểu tượng “New” . Nội dung thông báo bao gồm các thông tin:

o   Biểu tượng Phân hệ chức năng.

o   Tên chức năng. Ví dụ: Phiếu lương

o   Nội dung tóm tắt thông báo. Ví dụ: Yêu cầu DSC0000002 đã được phê duyệt

o   Ngày/ Giờ thực hiện: 2023–12–08 16:10:34

=> Chọn “Thông báo” cần quan tâm để truy cập nhanh đến nội dung chi tiết.

o   Ví dụ: Chọn “Thông báo” Cập nhật công | Yêu cầu DSC0000002 đã được phê duyệt 2023–12–08 16:10:34

=> Truy cập đến màn hình chi tiết như sau: