Thiết lập Chấm công

Thao tác thực hiện:

Tại thanh menu ngang màn hình chọn menu “Cấu hình” => Chọn chức năng “Thiết lập”

=> Hiển thị màn hình khai báo tham số cấu hình chấm công

 

o   Đếm giờ làm thêm

o   Thời gian dung sai cho công ty

o   Thời gian dung sai cho nhân viên

o   Phải chấm công ca

o   Số giờ tối đa đi muộn

o   Ngưỡng thòi gian cho phép đi muộn

Bấm “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” để lưu trữ hoặc hủy bỏ thông tin điều chỉnh.