Theo dỏi hợp đồng

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình “Nhân viên” trên thanh menu ngang => Chọn chức năng “Nhân viên” chon menu con “Hợp đồng”

 

=>  Hiển thị các hợp đồng theo các trạng thái:

Có thể kéo thả các hợp đồng giữa các giai đoạn để chuyển trạng thái

=> Click double vào hợp đồng để thực hiện điều chỉnh thông tin hợp đồng