Tạo Phòng/ban

Thao tác thực hiện:

i. Tạo mới

Tại màn hình phân hệ “Nhân viên” chọn Menu ngang “Cấu hình” => “Phòng ban” như sau:

=> Hiển thị màn hình danh sách các “Phòng ban”

 

Bấm “Tạo” để tạo mới Phòng ban

=> Hiển thị màn hình nhập liệu thông tin Phòng ban mới

Nhập liệu thông tin:

o   Tên phòng ban

o   Mã phòng ban

o   Người quản lý: chọn từ danh mục nhân viên

o    Phòng ban cấp trên: chọn phòng ban cấp trên nếu phòng ban tạo là cấp dưới.

 

=> Bấm “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” để lưu hoặc hủy bỏ tạo mới

  ii. Sửa

Tại màn hình Phòng ban chọn click double chuột phải vào dòng phòng ban cần sửa thông tin

=>  Hiển thị màn hình thông tin phòng ban cần sửa

=> Điều chỉnh nội dung thông tin cần chỉnh sửa.

Bấm “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” để lưu lại nội dung chỉnh sửa.

=> Sơ đồ tổ chức