Phê duyệt/ Từ chối phân bổ ngày phép

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình thanh menu ngang chọn chức năng “Phê duyệt” => Chọn “Phân bổ”

 

=>  Hiển thị danh sách các yêu cầu cần phê duyệt

=> Click chuột phải yêu cầu cần phê duyệt phân bổ

Hoặc chọn chức năng “Hoạt động” trên thanh menu ngang bên trên của màn hình

 

=> Click chuột phảo vào hoạt động “Phân bổ nghỉ phép”

=> Hiển thị màn hình “Xác thực” hoặc “Từ chối”

 

Bấm “Xác thực” hoặc “Từ chối” cho yêu cầu phân bổ.

=> Kết quả phê duyệt thì yêu cầu phân bổ chuyển sang trạng thái “Phê duyệt”

 

=> Kết quả từ chối thì yêu cầu phân bổ chuyển sang trạng thái “Bị từ chối”