Phê duyệt/ Từ chối nghỉ phép

Thao tác thực hiện:

Tại thanh menu ngang bên trên của màn hình chọn menu “Phê duyệt”. Chọn chức năng “Nghỉ phép”

 

=> Hiển thị màn hình danh sách tất cả yêu cầu đăng ký nghỉ phép của nhân viên.

Hoặc tại thanh menu ngang trên màn hình. Chọn chức năng “Thông báo” để hiển thị thông báo mới. Click thông báo “Nghỉ phép”

Hiển thị màn hình chi tiết yêu cầu đăng ký nghỉ phép/bù

 Phê duyệt nghỉ phép

Bấm “Duyệt” trong trường hợp quản lý trực tiếp duyệt yêu cầu đăng ký nghỉ phép/bù.

=>  Trạng thái đăng ký sẽ chuyển sang trạng thái “Đã phê duyệt”

=>  Thực hiện duyệt cấp 2 “Xác thực lần 2”

=> Hệ thống tự động gửi thông báo đã phê duyệt đến nhân viên đăng ký nghỉ phép/bù.

 

Từ chối nghỉ phép

Bấm “Từ chối” trong trường hợp quản lý trực tiếp từ chối yêu cầu đăng ký nghỉ phép/bù.

 

=>  Trạng thái đăng ký nghỉ phép/bù chuyển sang trạng thái “Bị từ chối”