Phê duyệt điều chỉnh thông tin nhân viên

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình “Nhân viên” trên thanh menu ngang => Chọn chức năng “Cập nhật thông tin” hiển thị màn hình danh sách các yêu cầu cập nhật thông tin nhân viên:

 

=> Hiển thị màn hình danh sách các yêu cầu cần phê duyệt

Hoặc có thể tiếp nhận thông tin phê duyệt yêu cầu phê duyệt từ mục “Thông báo” trên thanh menu ngang của màn hình:

=> Click double chuột phải yêu cầu cần phê duyệt để mở màn hình thông tin chi tiết yêu cầu thay đổi thông tin nhân viên

Bấm “Xác nhận” hoặc “Hủy” để thực hiện phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt điều chỉnh thông tin nhân viên

o   Xác nhận

o   Từ chối