Phân bổ ngày phép của tôi

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình thanh menu ngang chọn chức năng “Nghỉ phép của tôi” => Chọn “Phân bổ của tôi”.

 

i. Tạo phân bổ

Bấm “Tạo”để tạo phân bổ nghỉ phép/ bù.

=> Hiển thị màn hình nhập yêu cầu phân bổ nghỉ phép/bù

Nhập thông tin phân bổ ngày phép/bù

o   Tiêu đề

o   Loại nghỉ phép: nghỉ phép có lương, nghỉ bù

o   Thời lượng

o   Lý do

=> Bấm “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” để lưu thông tin nhập yêu cầu phân bổ.