Tạo nhân viên

Thao tác thực hiện:

i. Tạo mới

Tại màn hình “Nhân viên” chọn chức năng “Nhân viên” => Hiển thị danh sách Nhân viên hiện hành của công ty

o   Hiển thị theo 2 bố cục: dạng KANBAN và Danh sách

        - KANBAN

 

   - Danh sách

Chia làm 2 phần:

o   Phần 1 | Bên trái: Hiển thị sơ đồ cơ cấu tổ chức phòng ban của công ty

o   Phần 2: | Bên phải: Hiển thị danh sách nhân sự công ty với giao diện trực quan hiển thị hình ảnh, phòng ban, tin nhắn (có thể tương tác trực tiếp với nhân viên)

=> Bấm “Tạo” để tạo mới nhân viên => Hiển thị màn hình nhập liệu thông tin cần nhập liệu cho nhân viên.

 

=> Nhập liệu thông tin chung nhân viên, gồm:

o   Tên nhân viên

o   Số di động làm việc

o   Điện thoại công ty (tự động lấy theo thông tin khai báo công ty)

o   Email công việc (tự động lấy từ phần Tab “Cài đặt nhân sự”)

o   Phòng/ ban

o   Người quản lý

o   Người huấn luyện

o   Avatar

 

=> Nhập liệu thông tin Tab “Sơ yếu lý lịch”, bao gồm:

o   Experience (Kinh nghiệm làm việc). Bấm “THÊM” để thêm mới để nhập liệu thông tin kinh nghiệm đã làm việc.

=> Hiển thị Popup để nhập liệu thông tin kinh nghiệm làm việc mới như sau:

 

=> Bấm “Lưu & Đóng” để lưu và đóng

=> Bấm “Lưu & Tạo mới” để lưu và tạo mới kinh nghiệm làm việc khác

=> Bấm “Hủy bỏ” để hủy bỏ kinh nghiệm làm việc vừa tạo

o   Các kỹ năng: Bấm “THÊM” để thêm mới các kỹ năng của nhân viên

=> Hiển thị Popup màn hình nhập liệu các kỹ năng của nhân viên như sau:

 

=> Kết quả nhập liệu thông tin Sơ yếu lý lịch: