Nghỉ phép của tôi

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình thanh menu ngang chọn chức năng “Nghỉ phép của tôi” => Chọn “Nghỉ phép của tôi”

 

=> Hiển thị màn hình danh sách các đăng ký nghỉ phép/bù của nhân viên

=> Có thể xem hiển thị danh sách theo kiểu KANBAN. Chọn biểu tượng  tại góc phải màn hình.

=> Có thể click chuột phải vào từng dòng đăng ký để xem thông tin chi tiết của đăng ký nghỉ phép/ bù.