Lý do từ chối tuyển dụng

Thao tác thực hiện:

i. Tạo mới

Tại màn hình phân hệ “Tuyển dụng” chọn Menu ngang “Cấu hình” => “Lý do từ chối” như sau:

=> Hiển thị màn hình danh sách các “Lý do từ chối”

=> Bấm vào chức năng “Tạo” để tạo mới “Lý do từ chối”

=> Hiển thị thêm dòng mới để nhập liệu “Lý do từ chối”

=> Bấm “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” để lưu hoặc hủy bỏ tạo mới

ii. Sửa

Muốn “Sửa” thông tin “Lý do từ chối” click chuột phải  vào dòng “Lý do từ chối” cần chỉnh sửa để thực hiện chỉnh sửa nội dung

=>  Bấm “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” để lưu lại nội dung chỉnh sửa