Lý do nghỉ việc

Thao tác thực hiện:

i. Tạo mới

Tại màn hình phân hệ “Nhân viên” chọn Menu ngang “Cấu hình” => “Lý do nghỉ việc” hiển thị danh sách các lý do nghỉ việc đã khai báo như sau:

 

=> Bấm “Tạo” để tạo mới lý do nghỉ việc. Hiển thị 1 dòng mới để nhập liệu “Lý  do nghỉ việc” mới.

=> Bấm “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” để lưu hoặc hủy bỏ lý do nghỉ việc mới