Loại nghỉ phép

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình thanh menu ngang chọn chức năng “Cấu hình” => Chọn “Loại nghỉ phép”

 

Hiển thị danh sách các loại nghỉ phép hiện tại của công ty

i. Tạo mới

Bấm “Tạo” để tạo mới một loại nghỉ phép.

=> Hiển thị màn hình nhập thông tin tạo mới loại nghỉ phép

 

Nhập thông tin loại nghỉ phép và bấm “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” để tạo mới hoặc hủy bỏ tạo mới loại nghỉ phép

o   Yêu cầu nghỉ phép

     -  Mã

     -   Phê duyệt

     -   Cán bộ nghỉ phé chịu trách nhiệm

     -   Thời gian nghỉ tối thiểu

     -   Loại nghỉ phép

o   Yêu cầu phân bổ

     -   Yêu cầu phân bổ

     -   Nhân viên yêu cầu

     -   Phê duyệt

o   Ban lãnh đạo phê duyệt

     -   Cần ban lãnh đạo phê duyệt

=> Kết quả tạo mới thông tin loại nghỉ phép

 

ii. Sửa

Tại màn hình danh sách các Loại nghỉ phép. Click  double phải chuột loại nghỉ phép cần thay đổi.

=> Hiển thị màn hình điều chỉnh loại nghỉ phép

 

Điều chỉnh thông tin loại nghỉ phép. Bấm “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” để lưu trữ hoặc hủy bỏ điều chỉnh nghỉ phép