Kiểu hoạt động tuyển dụng

Thao tác thực hiện:

i. Tạo mới

Tại màn hình phân hệ “Tuyển dụng” chọn Menu ngang “Cấu hình” => “Kiểu hoạt động” như sau:

 

=> Hiển thị màn hình danh sách các “Kiểu hoạt động”. Các kiểu hoạt động thường được hệ thống thiết lập sẵn, bao gồm: Email, Gọi, Cuộc họp, Cần làm, Tải tài liệu

Bấm “Tạo” để tạo mới kiểu hoạt động mới

=> Hiển thị màn hình tạo mới

 

Nhập thông tin cho Kiểu hoạt động mới:

o   Tên

o   Tác vụ: chọn các loại: Không | Tải lên tài liệu | Cuộc gọi điện thoại | Cuộc họp

Lưu ý: Mỗi loại đều được hệ thống cài đặt chức năng sẵn có tương ứng với những tính năng khác nhau.

o   Người dùng mặc định: được thiết lập nếu kiểu hoạt động này được tạo ra gắn liền với một nhân sự cụ thể.

o   Loại xâu chuổi

o   Gợi ý

o   Mẫu email: chọn sẵn những mail sẵn có

o   Lịch trình

o    Ghi chú mặc định cho hoạt động này: thường chọn “0 ngày” và “sau thời hạn hoạt động trước”

ii. Sửa

Tại màn hình danh sách các Kiểu hoạt động. Click chuột phải vào Kiểu hoạt động cần sửa.

=> Hiển thị màn hình nội dung thông tin Kiểu hoạt động

 

=> Điều chỉnh nội dung thông tin cần chỉnh sửa

=> Bấm “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” để lưu lại nội dung chỉnh sửa