Khai báo Người dùng thiết bị

Thao tác thực hiện:

Tại thanh menu ngang màn hình chọn menu “Máy chấm công” => Chọn chức năng “Người dùng thiết bị”

=> Hiển thị danh sách các người dùng thiết bị đã được khai báo mặc định cho từng máy chấm công

 

=> Bấm “Tạo” để bổ sung người dùng cho thiết bị mới

=> Nhập thông tin

o   Tên

o    Số ID được lấy từ thông tin của nhân viên. Thông tin được hiển thị theo link chi tiết của nhân viên.

Ví dụ: Link thông tin chi tiết của người dùng “Trương Duy Bảo” là https://phongviet.sivip.vn/web#id=14&cids=1&menu_id=4&action=72&model=res.users&view_type=form

=>  Như vậy ID của nhân viên là 14

o   Nhân viên

o   Máy chấm công

o   Nhóm

o   Xóa trên máy ?