Khai báo ngày Nghỉ lễ trong năm

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình thanh menu ngang chọn chức năng “Cấu hình” => Chọn “Nghỉ lễ”

 

i. Tạo

Tại màn hình danh sách các ngày nghỉ lễ. Bấm “Tạo” để tạo mới ngày nghỉ lễ

=> Hiển thị màn hình nhập thông tin ngày nghỉ lễ mới.

 

Nhập thông tin ngày nghỉ lễ mới

o   Tên

o   Ngày bắt đầu

o   Ngày kết thúc

o   Giờ làm việc

o   Loại mục tiêu

o   Ngày nghỉ lễ

=> Bấm “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” để lưu hoặc hủy bỏ tạo mới ngày nghỉ lễ

 

i. Sửa

Tại màn hình danh sách các ngày nghỉ lễ. Click chuột phải vào dòng nghỉ lễ cần điều chỉnh.

=> Dòng thông tin nghỉ lễ chuyển sang trạng thái chỉnh sửa.

 

Điều chỉnh  nội dung cần điều chỉnh.

=> Bấm “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” để lưu trữ hoặc hủy bỏ nội dung điều chỉnh.