Khai báo Hoạt động vào/ra

Thao tác thực hiện:

Tại thanh menu ngang màn hình chọn menu “Máy chấm công” => Chọn chức năng “Hoạt động vào/ra”

=> Hiển thị danh sách các hoạt động vào/ra đã được khai báo mặc định