Địa điểm làm việc

Thao tác thực hiện:

i. Tạo mới

Tại màn hình phân hệ “Nhân viên” chọn Menu ngang “Cấu hình” => “Địa điểm làm việc” hiển thị danh sách các địa điểm làm việc đã khai báo như sau:

 

=> Bấm “Tạo” để tạo thêm địa điểm làm việc mới

Nhập liệu thông tin:

o   Địa điểm làm việc

o   Địa chỉ công việc

o   Số địa điểm

=> Bấm “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” để lưu trữ hoặc hủy bỏ thông tin tạo mới

ii. Sửa

Click double chuột phải vào dòng “Địa điểm làm việc” cần sửa:

=> Hiển thị màn hình thông tin “Địa điểm làm việc”. Bấm chức năng “Sửa” để điều chỉnh nội dung cần chỉnh sửa.

 

=> Bấm “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” để lưu hoặc hủy bỏ nội dung thay đổi điều chỉnh