Hợp đồng lao động

Thao tác thực hiện:

i. Xem hợp đồng

Tại màn hình “Nhân viên” trên thanh menu ngang => Chọn chức năng “Nhân viên” chon menu con “Hợp đồng”

 

=>  Hiển thị danh sách Hợp đồng hiện hành của nhân viên công ty

Xem chi tiết thông tin hợp đồng => Cick double chuột phải vào hợp đồn cần xem chi tiết.

=> Hiển thị thông tin chung nhân viên & lịch sử các hợp đồng đã ký kết

 

Xem thông tin chi tiết 1 hợp đồng của nhân viên. Click vào biểu tượng  của 1 hợp đồng cần xem

=> Hiển thị chi tiết hợp đồng đang xem

 

ii. Tạo mới hợp đồng

Tại màn hình thông tin chi tiết của nhân viên cần tạo mới hợp đồng. Click double chuột phải vào Hợp đồng

 

=> Hiển thị màn hình thông tin lịch sử hợp đồng của nhân viên

Bấm “Tạo” để tạo mới hợp đồng mới. 

=> Hiển thị màn hình nhập liệu thông tin hợp đồng

 

Nhập liệu thông tin chi tiết hợp đồng

o   Mã hợp đồng: hệ thống tự động sinh ra theo Mã nhân viên.

o   Ngày bắt đầu hợp đồng

o   Ngày kết thúc hợp đồng

o   Loại cấu trúc lương (mặc định loại cấu trúc lương chung, có thể điều chỉnh)

o   Cấu trúc lương (mặc định cấu trúc lương chung, có thể điều chỉnh)

o   Lịch làm việc (mặc định lịch làm việc chung, có thể điều chỉnh)

o   Phòng ban (tự động lấy)

o   Vị trí công việc (tự động lấy)

o   Kiểu hợp đồng

o   Phụ trách nhân sự

 

o   Tab “Chi tiết hợp đồng

    - Chế độ tính lương

    -  Chế độ tính lương giờ làm việc thực tế

    -  Chính sách thuế TNCN

    -  Quy tắc thuế