Hội thoại

Thao tác thực hiện:

Chọn biểu tượng “Tin nhắn”  trên menu ngang tại vị trí góc phải bên trên màn hình để đọc các tin nhắn trao đổi từ người dùng khác đến. Số phía trên là số lượng các tin nhắn chưa được đọc.

=> Hiển thị danh sách các tin nhắn liên quan đến người dùng được đề cập:

 

Chọn “Tin nhắn” cần đọc chi tiết. Hệ thống mở màn hình “Tin nhắn” được đề cập đến.

o   Ví dụ: Chọn Tin nhắn “Nghỉ phép” 

=> Hiển thị màn hình “Nghỉ phép” mà người dùng được đề cập đến như sau: