Hoạt động (Gọi, Cần làm, Lịch phỏng vấn, Email)

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình các bước (giai đoạn tuyển dụng). Click chuột phải vào biểu tượng  của từng thẻ ứng viên để tạo các hoạt động hỗ trợ thực hiện đến ứng viên đấy: lịch phỏng vấn, gọi điện trao đổi,….

 

Trường hợp nếu hoạt động đấy là Lịch thì sẽ tự động liên kết đến phân hệ “LỊCH” để tạo lịch và theo dỏi.

=> Điều chỉnh/ hoàn thành các hoạt động. 

=> Click vào biểu tượng  để thực hiện điều chỉnh nội dung hoặc hoàn thành hoạt động