Hoạt động

Thao tác thực hiện:

Chọn biểu tượng “Hoạt động”  tại menu ngang tại vị trí góc phải bên trên màn hình để xem các “Hoạt động” (Cần làm, Email, Lịch, Gọi,..)

=> Hiển thị Popup “Hoạt động” như sau:

 

Chọn “Hoạt động” muốn xem thông tin chi tiết.

o   Ví dụ: chọn hoạt động “Ứng viên” như màn hình

=> Hiển thị màn hình thông tin chi tiết hoạt động liên quan đến Ứng viên “Phỏng vấn nhân sự”