Hồ sơ ứng tuyển | Theo vị trí công việc tuyển dụng

Thao tác thực hiện:

Tại thanh menu ngang bên trên chọn “Hồ sơ ứng tuyển” =>  chọn “Theo vị trí công việc”

 

Hiển thị màn hình dạng Kanban về thực trạng tuyển dụng theo vị trí công việc: “Đã đăng | Chưa đăng” tuyển dụng

Thông tin chi tiết trạng thái của từng vị trí công việc tuyển dụng:

 -  Hồ sơ ứng tuyển mới: Ứng viên mới nộp hồ sơ

 -   Hồ sơ ứng tuyển: tất cả các hồ sơ ứng tuyển các ứng viên đã nộp và đang trong các giai đoạn tuyển dụng (thẩm định ban đầu, phỏng vấn lần 1, lần 2, đề xuất tuyển dụng, hợp đồng tuyển dụng)

 -   Cần tuyển dụng: số lượng nhân sự cần tuyển dụng cho vị trí công việc

 -   Link liên kết đến Website tuyển dụng đã xây dựng và thiết kế cho vị trí công việc

=> Click chuột phải vào từng vị trí để mở liên kết đến màn hình quy trình tuyển dụng (Kanban) cho vị trí công việc được tuyển dụng.