Dashboard tuyển dụng

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình thanh menu ngang chọn chức năng “Dashboard | Tuyển dụng”

 

=> Hiển thị màn hình Dashboard | Tuyển dụng

=> Có thể xem báo cáo theo kỳ là: ngày,tuần, tháng, năm,… bằng cách chọn điều kiện lọc “Date Filter”