Dashboard | Nghỉ phép

Thao tác thực hiện:

Tại thanh menu ngang màn hình chọn menu “Báo cáo” => Chọn chức năng “Chi tiết nghỉ phép”.

=> Hiển thị Dashboard nghỉ phép

 

=> Click vào chỉ tiêu để hiển thị thông tin chi tiết chỉ tiêu

 

=> Có thể lọc theo các điều kiện lọc khác nhau. Chọn biểu tượng  để lọc theo các khoảng thời gian khác nhau