Dashboard | Báo cáo thống kê nhân viên

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình “Nhân viên” trên thanh menu ngang => Chọn chức năng “Dashboard | Nhân viên” hiển thị màn hình biểu đồ

 

=>  Click chuột phải vào các chỉ tiêu để mở thông tin chi tiết trên Dashboard