Chi tiết chấm công

Tại thanh menu ngang màn hình chọn menu “Chấm công” => Chọn chức năng “Chi tiết chấm công”

=> Hiển thị danh sách dữ liệu chấm công từng ngày của tháng này theo hình thức hiển thị danh sách

 

Hoặc có thể xem theo hinh thức Kanban. Chọn biểu tượng