Chấm công trên Mobile APP

Thao tác thực hiện: Nhân viên thực hiện việc chấm công trên Mobile APP.

Tại màn hình chính của MOBILE APP. Chọn chức năng “Chấm công”