Cập nhật thông tin nhân viên

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình “Nhân viên” trên thanh menu ngang => Chọn chức năng “Cập nhật thông tin” hiển thị màn hình danh sách các yêu cầu cập nhật thông tin nhân viên:

Hiển thị màn hình danh sách các yêu cầu cập nhật thông tin nhân viên:

Bấm “Tạo” để tạo mới 1 yêu cầu điều chỉnh thông tin nhân viên.

=> Hiển thị màn hình nhập liệu yêu cầu điều chỉnh thông tin nhân viên

 

=> Nhập liệu thông tin những nội dung cần điều chỉnh mới. Bấm “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” để lưu hoặc hủy bỏ thông tin cần điều chỉnh