Báo cáo theo loại nghỉ phép

Thao tác thực hiện:

Tại thanh menu ngang màn hình chọn menu “Báo cáo” => Chọn chức năng “bởi Kiểu”

 

=> Hiển thị báo cáo mặc định theo hình thức danh sách

Hoặc xem theo hình thức Pivot => Chọn biểu tượng 

=> Hiển thị báo cáo theo Loại nghỉ theo hình thức Pivot