Báo cáo nghỉ phép theo nhân viên

Thao tác thực hiện:

Tại thanh menu ngang màn hình chọn menu “Báo cáo” => Chọn chức năng “bởi Nhân viên”

 

=>  Hiển thị báo cáo mặc định theo hình thức biểu đồ (Chart) hình cột:

 

=> Hoặc có thể xem theo hình thức biểu đồ (Chart): đường kẽ, hình tròn => Chọn các biểu tượng 

 

=> Click chuột phải vào các chỉ tiêu để mở thông tin báo cáo chi tiết.