Báo cáo chi tiết nghỉ phép

Thao tác thực hiện:

Tại thanh menu ngang màn hình chọn menu “Báo cáo” => Chọn chức năng “Chi tiết nghỉ”

 

=> Hiển thị báo cáo chi tiết nghỉ phép theo từng tháng.

Hoặc có thể xem báo cáo chi tiết dưới hình thức danh sách. Chọn biểu tượng