Bảng thông tin nghỉ phép

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình thanh menu ngang chọn chức năng “Nghỉ phép của tôi” => Chọn “Bảng thông tin”

 

=> Hiển thị màn hình Lịch (12 tháng) và tình trạng các ngày nghỉ phép, bù của bản thân nhân viên.

Cấu trúc màn hình gồm các phần:

o    Phần 1 | Bên trên: Hiển thị thông tin số ngày nghỉ có lương hiện tại và số ngày (giờ) nghỉ bù hiện tại.

o    Phần 2 | Bên dưới: Hiển thị dạng “Lịch” 12 tháng và các thông tin các ngày nghỉ phép, bù đã đăng ký và sử dụng.

o    Phần 3 | Bên phải: hiển thị chú thích mô tả trạng thái của các đăng ký nghỉ: đã xác thực, chờ phê duyệt, bị từ chối.