Bảng chấm công cá nhân trên Mobile APP

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình chính “Chấm công” trên Mobile APP. Chọn biểu tượng  hiển thị Popup danh sách các chức năng chấm công trên Mobile APP.

 

Có thể chọn điều kiện lọc để lọc dữ liệu chấm công từ ngày đến ngày.