Đăng xuất trên MOBILE APP

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình chính của Mobile App => Chọn biểu tưởng “Tài khoản” tại góc phải màn hình chính:


=> Thao tác như sau: