Đăng xuất

Chọn biểu tưởng “Avatar”  tạo góc phải trên của màn hình.

=> Hiển thị Popup các chức năng:

 

Chọn chức năng “Đăng xuất” để thoát khỏi hệ thống.