Đăng nhập Mobile APP

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình điện thoại có hiển thị biểu tượng ứng dụng mobile. Click biểu tượng ứng dụng mobile app để mở ứng dụng

=> Thao tác các bước như sau