Đăng ký nghỉ phép

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình hiển thị thông tin của chức năng “Bảng thông tin”. Click chuột phải vào ngày cần đăng ký nghỉ phép/bù.

=> Hiển thị Popup màn hình nhập liệu thông tin đăng ký nghỉ phép/bù

 

Nhập liệu thông tin đăng ký nghỉ phép/bù

o   Loại nghỉ phép: chọn các loại nghỉ phép

     -   Nghỉ có lương: hệ thống tự động hiển thị số ngày tồn nghỉ phép có lương hiện tại và yêu cầu ràng buộc số ngày tồn nghỉ có lương phải lớn hơn số ngày đăng ký nghỉ phép

     -   Nghỉ bù: hệ thống tự động hiển thị số giờ tồn nghỉ bù hiện tại và yêu cầu ràng buộc số giờ tồn nghỉ bù phải lớn hơn số giờ đăng ký nghỉ bù

     -    Nghỉ ốm

     -    Nghỉ không lương

o   Ngày tháng: từ ngày đến ngày

o   Thời lượng: tự động tính dựa trên nhập liệu từ ngày đến ngày

o   Mô tả: lý do nghỉ phép

o   Duyệt lần đầu: hệ thống tự động hiển thị khi quản lý trực tiếp duyệt

o   Chấp nhận lần 2: hệ thống tự động hiển thị khi nhân sự xác nhận

=> Kết quả đăng ký nghỉ phép/bù

 

Bấm “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” để lưu hoặc hủy bỏ thông tin đăng ký nghỉ phép/bù

=> Hệ thống tự động gửi thống báo đến quản lý trực tiếp để phê duyệt đăng ký nghỉ phép/bù.